U bent hierLegaal

Legaal


Algemeen. Deze website (www.caravans-gastonbrits.be) wordt beheerd door Caravans Gaston Brits BVBA, verder "CGB" genoemd. Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden, dewelke hieronder worden beschreven. Door het louter gebruik maken van deze website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Gebruik van de website. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Ondanks het feit dat CGB zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan CGB niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. CGB kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (a) het gebruik van andere bezoekers stoort, (b) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (c) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door CGB niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. CGB wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten. CGB, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CGB, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

On line communicatie. Berichten die u stuurt aan CGB per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. CGB adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail te sturen.

Wijzigingen. CGB behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid . CGB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt CGB geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan CGB wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (d) de werking of onbeschikbaarheid van deze website, (e) misbruik van deze website (f) het verlies van gegevens, (g) downloading of gebruik van gegevens die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (h) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de bestuurder en medewerkers van CGB.

Toepasselijk recht. Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.